111 files were found

"Are the Noachide Laws Relevant Today?" , Rabbi Zvi Sobolofsky
Description: not available
Source: www.ou.org
 
"Can we Work with the Christian Coalition?" , Dr. David Luchins
Description: not available
Source: www.ou.org
 
"Is Judaism Racist?" , Rabbi Yaakov Feitman
Description: not available
Source: www.ou.org
 
"Jewish Perspectives on Early Christianity: Toldot Yeshu" , Shnayer Leiman
Description: not available
Source: Sephardic Institute
 
"Judaism and Christianity" , Rabbi Eliezer Moskowitz
Description: not available
Source: www.613.org
 
"Morality in the Secular Society" , Dr. Laura Schlessinger
Description: not available
Source: www.ou.org
 
Blacks and Jews: Alliances and Arguments , Paul Berman
Description: This collection of essays includes previously published material and focuses on the history and causes of tension between African Americans and Jewish Americans. The "literary engagements of the first section give way in the second to political analysis and to analyses of particular black-Jewish incidents in the third. The last section turns to considering the future of black-Jewish relations." (Booklist)
Source: Delacorte Press, 1994
 
Compassion for Humanity in the Jewish Tradition , David Sears
Description: A significant dilemma for Jewish spiritual seekers is their discomfort with the nationalistic and parochial character of Judaism. This seeming chauvinism is inconsistent with the egalitarian, universalist features; it clarifies the nature of such conflicts and reduces their dimensions.
Source: Jason Aronson 1998
 
Exclusiveness and Tolerance: Studies in Jewish - Gentile Relations in Medival and Modern Times , Jacob Katz
Description: The author discusses the changes of attitude on the part of the Jews toward their non-Jewish environment from the middle ages to the Enlightenment. Most of the material has been drawn from the province of Ashkenazi Jewry-- the Jews of Germany and eastern Europe.
Source: Behrman House, 1995
 
Faith in the Future , Rabbi Dr Jonathan Sacks
Description: not available
Source: Darton, Longman & Todd Ltd. 1995
 
The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations , Rabbi Dr Jonathan Sacks
Description: The Dignity of Difference is Rabbi Jonathan Sacks's radical proposal for reconciling hatreds. The first major statement by a Jewish leader on the ethics of globalization, it also marks a paradigm shift in the approach to religious coexistence. Sacks argues that we must do more than search for values common to all faiths; we must also reframe the way we see our differences.
Source: Continuum International 2003
 
The Image of the Non-Jew in Judaism: An Historical and Constructive Study of the Noahide Laws , David Novak
Description: The first full-length monograph which deals with this subject, this book serves two primary purposes: to trace the development of the concept of gentile normativeness in the history of Jewish law and theology, and to show how this concept had tremendous internal influence on the development of that law and that theology themselves.
Source: Edwin Mellen Press 1984
 
The Rainbow Covenant: Torah and the Seven Universal Laws , Michael Ellias Dallen
Description: The vast majority of the human race is subject to a code of spiritual and moral wisdom known as the Noahide Commandments.
Source: Lightcatcher books 2003
 
The Seven Colors of the Rainbow: Torah Ethics for Non-Jews. , Yirmeyahu Bindman
Description: This breakthrough book is a two-way translator, making Jewish teachings about spirituality understandable to both Christians and Jews. Author Rabbi Bindman explains how in the Jewish tradition, the “ten commandments” of Moses apply only to Jews, while others are expected to observe the “seven laws of Noah”: one positive commandment to set up courts of justice and six prohibitions against idolatry, blasphemy, sexual misconduct, theft and eating the limb of a live animal. These laws are principles that provide the keys to a civilized world, the right relationship between Jews and non-Jews and the spiritual development of non-Jewish peoples.
Source: Resource Publications 1995
 
The Seven Laws of Noah , Rabbi Aharon Lichtenstein
Description: not available
Source: Rabbi Jacob Joseph School Press, 1986 NY
 
‫ ‫äàí äðåöøéí áéîéðå òåáãé òáåãä æøä äí?‬ , ãøåø ôé÷ñìø
Description: not available
Source: úçåîéï ë"á, 68-78 äåöàú öåîú 2002
 
‫ ‫ãú äàñìàí åîàîéðéä: äéáèéí äìëúééí åîùôèééí‬ ‬ , àáéòã äëäï
Description: not available
Source: ‫ ‫îçðééí‬ ‫1 (51-34) 1991
 
‫ ‫éçñé éäåãéí-ðëøéí áæîï äæä; äæîðú ðëøéí ìáéú äëðñú åëðéñú éäåãéí ìëðñéåú åîñâãéí‬ ‬ , éåñó áï äøàù
Description: not available
Source: ‫ ‫áéú äëðñú áäìëä áäù÷ôä åáçéðåê äéäåãé‬ ‫ (úùñ)
 
A Halakhic View of the Non-Jew , Nahum Eliezer  Rabinovitch
Description:
Source: Tradition, 8:3 1966 & Le'ela 1:5 (18-23) 1979
 
A Modern Blood Libel , Rabbi Immanuel Jakobavits
Description: not available
Source: Tradition, 8:2 1966
 
Abortion in Halakhic Literature , Rabbi J David Bleich
Description: not available
Source: Tradition, 10:2 1968
 
Affirmative Action: Halakhic Perspectives , Rabbi Abner Weiss
Description: not available
Source: Tradition, 17:3 (7-22) 1978
 
äîéìéðéåí, äòí äéäåãé åäëðñéä ä÷úåìéú , ãåã øåæï
Description: not available
Source: ÷åáõ äöéåðåú äãúéú, äñúãøåú äôåòì äîæøçé 2000
 
An Orthodox Embrace of Gentiles? Interfaith Tolerance in the Thought of S.D. Luzzato , Marc Gopin
Description: not available
Source: Modern Judaism, 18:2 (173-195) 1988
 
ãøëé ùìåí áéçñéí ùáéï éäåãéí ìùàéðí éäåãéí , çééí ãåã äìåé
Description: not available
Source: ‫úçåîéï‬ ‫è, (71-81) úùî"ç
 
Book Review - Compassion for Humanity , Rabbi Shalom J. Carmy
Description: http://www.ou.org/Publications/ja/5760winter/departments.htm
Source: Jewish Action 60 (2) winter 5760
 
çåáúí ùì éäåãéí ìòåãã ùîéøú ùáò îöååú áðé ðç òì éãé ðëøéí: ñ÷éøä úàåøèéú , îúúéäå áøåéã
Description: not available
Source: ãéðé éùøàì éè, ôæ-÷éà 1998
 
çñéãé àåîåú äòåìí éù ìäí çì÷ ìòåìí äáà , îéëàì öáé ðäåøàé
Description: not available
Source: úøáéõ ñà, â-ã 465-487 1995
 
Confrontation , Rabbi Joseph B. Soloveitchik
Description: not available
Source: Tradition, 6:2 1964
 
Dabru Emet: Its Significance for the Jewish-Christian Dialogue , David Rosen
Description: An address given at the 20th anniversary celebration of the Dutch Council of Christians and Jews (OJEC) at Tilburg, The Netherlands, 6 November 2001.
Source: www.jcrelations.net/en/displayItem.php?id=1477
 
Dabru Emet: some reservations about a Jewish statement on Christians and Christianity , Dr. David Berger
Description: A paper read at the inaugural meeting of the Council of Centers on Jewish-Christian Relations (CCJR) in Baltimore, October 28, 2002.
Source: www.jcrelations.net/en/displayItem.php?id=1888
 
Dabru Emet: True Interfaith Diagogue is Silence , Hillel Goldberg
Description: http://ou.org/publications/ja/5761winter/departments.htm
Source: Jewish Action 61 (2) winter 2000
 
éçñå ùì îäø"í îøåèðáøâ ìùàéðí éäåãéí , éäåùò äåøáéõ
Description: not available
Source: ñéðé ÷éá (ðéñï-àééø úùðâ) ëä-ìã 1993
 
éçñé éäåãéí òí ðëøéí: îôðé ãøëé ùìåí åîùåí àéáä , àìéàá ùåçèîï
Description: not available
Source: îçðééí 1, 73-52 1991
 
Elements in Rav Kook's Legacy , Leonard Gewirtz
Description: not available
Source: Tradition, 5:1 (42-57) 1961
 
Gentiles, the World to Come, and Judaism: The Odyssey of a Rabbinic Text , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: Modern Judaism, 14 : 3 (265-287) 1994
 
How Ought A Jew View Christian Beliefs About Redemption? , Professor Menachem Kellner
Description: not available
Source: Christianity in Jewish Terms (269-275) 2000
 
How Soloveitchik Saw Interreligious Dialogue , Meir Soloveichik
Description: http://www.forward.com/issues/2003/03.04.25/oped2.html
Source: Forward April 25, 2003
 
î÷åø äçéåá áùáò îöååú áðé ðåç , ðçåí ø÷åáø
Description: not available
Source: âáøéäå à', 1989 21-28
 
îðãìñåï åùã'ì åäîåãìéí ùì ãú áðé ðç åãú àáøäí áäâåúí , øá÷ä äåøáéõ
Description: not available
Source: ‫ ‫áúåê:àáøäí àáé äîàîéðéí ‫(265-280) 2002
 
Interfaith: Jewish Understanding of the Interfaith Encounter , Rabbi Immanuel Jakobavits
Description: not available
Source: CJR 70 (20-39) 1980
 
Israel and the Nations of the World , Leo Levi
Description: not available
Source: Encounter: Essays on Torah and Modern Life (1989)
 
Israel, the Noahide Laws and Maimonides: Jewish-Gentile Legal Relations in Maimonidean Thought , Dov Frimer
Description: not available
Source: Jewish Law Association Studies 2 , (89-102) 1986
 
Jewish-Christian Relations: From Historical Past to Theological Future , Alon Goshen-Gottstein
Description: http://www.jcrelations.net/en/displayItem.php?id=1754
Source: Ecumenism, No.146
 
'Jews and Christians: The Moral Concerns We Share: a Jewish Perspective' , Rabbi Dr Jonathan Sacks
Description:
Source: Le'ela 26 (13-20) 1988
 
Judaism and Christianity: Covenants of Redemption , Rabbi Irving Greenberg
Description: not available
Source: In: Christianity in Jewish Terms (141-158) 2000
 
'Judaism and Pluralism' , Dr. Reuven Kimelman
Description: not available
Source: Modern Judaism, 7:2 (131-150) 1987
 
Love Your (Gentile) Neighbor , Michael Wyschogrod
Description: http://www.clal.org/e34.html
Source: Sh'ma 9/175, May 25 1979
 
Love: The Beginning and the End of Torah , Dr Warren Z Harvey
Description: not available
Source: Tradition, 15:4 (5-22) 1976
 
Maimonides on Christianity and Islam , Dr Lawrence Kaplan
Description: not available
Source: Le'ela 22
 
Menahem Meiri's Attitude Toward Gentiles - Apologetics or Worldview? , Dr. Gerald J. Blidstein
Description: not available
Source: Binah 3 (119-133) 1994
 
Non-Jews in the Light of Halakhah , Joseph Munk
Description: not available
Source: Le'ela, 37 (27-32) 1994
 
On the Relationship Between Jews and Chirstians and Jews and Jews , Rabbi Irving Greenberg
Description: not available
Source: Jewish Action 51, 1990
 
Orthodox Judaism and Jewish-Christian Dialog , David Rosen
Description: not available
Source: www.jcrelations.net/en/displayItem.php?id=1822
 
Teaching Torah to Non-Jews , Shlomo Borenstein
Description: not available
Source: JHCS 26 (58-76) 1993
 
The Interfaith Imperative , Rabbi Dr Jonathan Sacks
Description: A lecture given by Rabbi Dr. Sacks, Chief Rabbi of the United Kingdom, at an Annual General Meeting of the Council of Christians and Jews in London, England.
Source: www.jcrelations.net/en/displayItem.php?id=958
 
The Law: Jews and Gentiles , Michael Wyschogrod
Description: not available
Source: Speaking of God Today, Augsburg Fortress 1974
 
The Non-Jew in Jewish Ethics , Dr. Gerald J. Blidstein
Description: http://www.clal.org/e15.html
Source: Sh'ma 7/125
 
The Obligation of Jews to Seek Observence of Noahide Laws by Gentiles: A Theoretical Review , Michael Broyde
Description: not available
Source: Tikkun Olam, eds. Shatz, Waxman, Diament, 1997
 
The Philosophical Foundations of Soloveitchik's Critique of Interfaith Dialogue , Daniel Rynhold
Description: not available
Source: Harvard Theological Review, 96:1 (101-119) 2003
 
Tikkun Olam: Jewish Obligations to Non-Jewish Society , Rabbi J David Bleich
Description: not available
Source: Tikkun Olam, eds. Shatz, Waxman, Diament, 1997
 
A Challenge to Orthodoxy , Michael H. Steinhardt
Description: not available
Source: not available
 
A Critique of Expanding the Palace of Torah: Orthodoxy and Feminism by Tamar Ross , Yoel Finkelman
Description: not available
Source: not available
 
A Lifetime Companion to the Laws of Jewish Family Life by Deena Zimmerman , Aviad  Stollman
Description: not available
Source: not available
 
A Quantitative Profile of Modern Orthodox Jews in the New York Area , Jacob B. Ukeles
Description: not available
Source: not available
 
Aggadic Man: The Poetry and Rabbinic Judaism of Abraham Joshua Heschel , Alan Brill
Description: not available
Source: not available
 
American Modern Orthodoxy: Confronting Cultural Challenges , Chaim I. Waxman
Description: not available
Source: not available
 
American Orthodoxy: Where Are We, Who Are We and Where Are We Going? , Dr. Samuel Heilman
Description: not available
Source: not available
 
An Ideal Rosh Yeshiva: By His Light: Character and Values in the Service of God and Leaves of Faith by Rav Aharon Lichtenstein , Alan Brill
Description: not available
Source: not available
 
Challenges Facing Modern Orthodox Education in Israel , Jeremy Stavisky
Description: not available
Source: not available
 
Compassion and Halakhic Limits: Judaism and Homosexuality: An Authentic Orthodox View by Chaim Rapoport , Daniel Rynhold
Description: not available
Source: not available
 
Contemporary Fads and Torah u-Madda:A Response to Alan Brill , Yitzchak Blau
Description: not available
Source: not available
 
Conversation: Ethics and Warfare , Michael J. Broyde
Description: not available
Source: not available
 
Conversation: Ethics and Warfare , Binyamin Ish Shalom
Description: not available
Source: not available
 
Edah in Israel and Partnership with Ne’emanei Torah va-Avodah , Rabbi Saul J. Berman
Description: not available
Source: not available
 
Editor’s Introduction to the Kislev 5765 Edition , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: not available
 
Editor's Introduction , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: not available
 
Editor's Introduction to Iyar 5764 Edition , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: not available
 
Fear of the Forest: Avoiding Meta-Themes and Overviews In Orthodox Bible Education , Esther Orenstein  Lapian
Description: N/a
Source: not available
 
For the Sake of Heaven and Earth by Irving Greenberg , Dr. Reuven Kimelman
Description: not available
Source: not available
 
'Friendly' Halakhah and the 'Friendly' Poseq , Professor Daniel Sperber
Description: not available
Source: not available
 
Introduction to the Sivan 5766 Edition , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: not available
 
Jewish Commitment in a Modern World: Rabbi Hayyim Hirschenson and His Attitude to Modernity by David Zohar , Marc Shapiro
Description: not available
Source: not available
 
Judaism in Culture: Beyond the Bifurcation of Torah and Madda , Alan Brill
Description: not available
Source: not available
 
Mi-Yosef Ad Yosef Lo Kam Ke-Yosef , Dr. Marc B. Shapiro
Description: not available
Source: not available
 
Moralization in Jewish Law: Genocide, Divine Commands and Rabbinic Reasoning , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: not available
 
On Divine Command Morality , Dr. Eugene Korn
Description: not available
Source: not available
 
'Ones Possessed of Religion': Religious Tolerance in the Teachings of the Me’iri , Dr. Moshe Halbertal
Description: A detailed analysis of R. Menachem Ha-Me'iri approach to understanding to talmudic restrictions on interaction with gentiles. The Me'iri reformulated the conception of idolatry, contending that it had disappeared from everywhere except the 'extremities' of civilization. Hence the talmudic laws limiting Jewish economic intercourse with non-Jews as well as the halakhic inequalities between the legal rights of Jews compared to those of non-Jews in principle do not apply to either Christians or Moslems. Rather, those gentiles participate in the community of legitimate religious peoples. The author demonstrates how the Me'iri's legal tolerance was informed by his philosophical orientation drawn from the Maimonidean philosophic tradition.
Source: The Edah Journal Volume 1:1
 
Pious and Rebellious: Jewish Women in Medieval Europe by Avraham Grossman , Rabbi Alan J. Yuter
Description: not available
Source: not available
 
Rabbis Joseph B. Soloveitchik and Abraham Joshua Heschel on Jewish-Christian Relations , Dr. Reuven Kimelman
Description: not available
Source: not available
 
Reflections on the Possibilities of Interfaith Communication in our Day , Dr. Tamar Ross
Description: An examination of approaches to interfaith discussion with its long judgmental history of bitterness and strife that preclude tolerance and legitimate difference. While some believe that constructive interfaith dialogue is possible simply when the representatives of various faiths agree to listen to each other empathetically to understand the Other in his own terms, the author contends that this is insufficient when dealing with religions bearing claims to absolute truths. The solution lies in a more subtle understanding of the theological import of such claims.
Source: The Edah Journal Volume 1:1
 
Returning the Crown to its Ancient Glory: Marc Shapiro's The Limits of Orthodox Theology: Maimonides' Thirteen Principles Reappraised , Professor Menachem Kellner
Description: not available
Source: not available
 
Tav Lemeitav Tan Du Mi-Lemeitav Armalu: An Analysis of the Presumption , Ruth Halperin-Kaddari
Description: not available
Source: not available
 
Teaching, Prophecy, and the Student Caught Between Them--On the Philosophy of Education of Rav Kook , Avinoam  Rosenak
Description: not available
Source: not available
 
Tears of the Oppressed by Aviad Hacohen , Michael J. Broyde
Description: not available
Source: not available
 
The Challenge of Unmarried Women: Does Defining Them as a “Problem” Meet a Social Need? , Hagit Bartov
Description: not available
Source: not available
 
The Mystical Meaning of Lekhah Dodi and Kabbalat Shabbat by Reuven Kimelman , Tsvi Blanchard
Description: not available
Source: not available
 
The Orthodox Bookshelf: A Response to Asher Lopatin , Steven Greenberg
Description: not available
Source: not available
 
The Price of Science Without Moral Constraints: German and American Medicine Before DNA and Today , Robert E. Pollack, Ph.D.
Description: not available
Source: not available
 
Thinking God: The Mysticism of Rabbi Zadok of Lublin By Alan Brill , Rabbi Alan J. Yuter
Description: not available
Source: not available
 
What Makes a Book Orthodox? Wrestling With God and Men by Steve Greenberg , Rabbi Asher Lopatin
Description: not available
Source: not available
 
Women and Writing the Megillah , Ross Singer
Description: not available
Source: not available
 
Worlds Destroyed, Worlds Rebuilt: The Religious Thought of Yehudah Amital , Alan Brill
Description: not available
Source: not available
 
You Shall Walk In His Ways-- , Dr.  Shalom  Rosenberg
Description: not available
Source: The Edah Journal 2:2
 
Dealing with "the Other": Judaism’s Approach to the Non-Jew , Rabbi Shmuel Goldin
Description:
Source: not available
 
Halachic Attitudes Toward Non-Jews (e.g. Saving Non-Jews on Shabbat) , Rabbi Dov Linzer
Description:
Source: not available
 
Islamic-Jewish Relations: Parallels and Contrasts , Rabbi Asher Lopatin
Description:
Source: not available
 
Jewish, Christian, and Muslim Responses to the Hebrew Bible , Professor B. Barry Levy
Description:
Source: not available
 
Jews and Gentiles: An Authentic Kabbalistic View , Rabbi Bob Carroll
Description: not available
Source: not available
 
Tzedakah as a Resource Decision , Rabbi Benjamin Hecht
Description: not available
Source: not available
 
Universalism and Particularism in Judaism , Professor Menachem Kellner
Description:
Source: not available
 
Home | Get To Know Us | Increase Your Knowledge | Talk With Like Minded People | Transform Your Community | Stay Informed | Find What You Need | Site Guide